วิธีใส่ปุ๋ยคอก ให้ได้ประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุด

0
24538
Loading...

ในการทำเกษตรที่ถูกต้องนั้น ในรอบฤดูกาลปลูกแต่ละครั้งเราไม่ควรละเลยการปรับปรุงบำรุงดิน จากข้อมูลที่อ้างอิงจากหนังสือหนังสือแนวทางการผลิต เกษตรอินทรีย์ ได้แนะนำเอาไว้ว่า ปุ๋ยอินทรีย์หรือมูลสัตว์ต่างๆที่เราควรใส่เพิ่มลงไปในแปลงปลูกของเรา

มีอัตราส่วนดังนี้

1.มูลโคกระบือให้ใช้ 2-5 ตัน/ไร่

2.มูลสุกรให้ใช้ 1-2 ตัน/ไร่

3.มูลไก่ไข่ใช้ 0.3-1.0ตัน/ไร่

4.มูลไก่กระทงใช้ 1-2 ตัน/ไร่

วิธีการใส่ปุ๋ย ดังนี้

1.ใส่รองก้นหลุมก่อนปลูก เช่น การรองก้นหลุมปลูก ซึ่งโดยทั่วไปจะใส่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก, มูลวัว, และกระบือ, รองก้นหลุมประมาณ 5-10 กิโลกรัม/หลุม

2.ใส่ในร่องรอบรัศมีพุ่ม สำหรับใส่สวนไม้ผลไม้ยืนต้น เช่น สวนมะม่วง, สวนทุเรียน, สวนลำไย เป็นต้น ให้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์รอบๆในเขตรัศมีของทรงพุ่มและขยายออกไปทุกๆปี ตามรัศมีพุ่มจนกระทั่งต้นไม้เจริญโตเต็มที่

3.ใส่แบบหว่านในสวนผลไม้ที่โตแล้ว ซึ่งมักจะมีวัชพืชขึ้นและต้องมีการตัดถางวัชพืชแล้วปล่อยคลุมดินบริเวณรอบโคนต้น

4.กองใต้ร่มเงา การให้ปุ๋ยอินทรีย์ในลักษณะอย่างนี้มักใช้สำหรับปุ๋ยอินทรีย์ที่มี c/n เรโชสูงๆ สลายตัวช้า และมักใช้กับพืชที่ต้องการคุณภาพของผลผลิต เช่น ไผ่ กล้วย  หน่อไม้ฝรั่ง และในสวนไม้ผลต่างๆ

5.ใส่แบบหว่านแล้วไถกลบ เหมาะสำหรับพืชอายุสั้น จำพวกพืชไร่ เช่นข้าวโพด พืชสวน และพืชตระกูลถั่วประเภทต่างๆเป็นต้น

6.ใส่ในร่องแถวปลูกพืช เป็นวิธีการประหยัดและมีประสิทธิภาพ  เหมาะสมกับพืชที่ปลูกเป็นแถว ทั้งพืชอายุสั้น และพืชอายุยาว เช่นมันสำปะหลัง เป็นต้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here